ظروف دسری

ظرف دسری نیلو [DCN]
ظرف دسری نیلو 180 سی سی
کاسه دسری سه گوش(جنس کریستال) [DC01]
کاسه دسری سه گوش(جنس کریستال)